سراج توس  »   میلگرد   »   میلگرد آجدار ۲۸ شاهین بناب A۳ شاخه ۱۲ متری

نمودار قیمت میلگرد آجدار ۲۸ شاهین بناب A۳ شاخه ۱۲ متری