قیمت لحظه‌ای، تحلیل و پیش بینی بازار فولاد را در کانال تلگرام سراج دنبال کنید!

شماره تماس با واحد فروشفولاد آلیاژی ۰۵۱۳۷۶۶۶۰۶۱ - داخلی ۵ و ۶

s۶۹۸۶

فولاد عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ قطر ۳۲

شرکت فولاد آلیاژی ایران

۱۳,۶۰۰ تومان
s۹۰۰۸

فولاد عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ قطر ۳۶

شرکت فولاد آلیاژی ایران

۱۳,۶۰۰ تومان
s۷۰۰۶

فولاد عملیات حرارتی پذیر ۴۱Cr۴ قطر ۱۶

شرکت فولاد آلیاژی ایران

تماس بگیرید
s۷۴۲۲

فولاد عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ قطر ۳۵

شرکت فولاد آلیاژی ایران

۱۳,۶۰۰ تومان
s۸۳۱۷

فولاد عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ قطر ۴۰

شرکت فولاد آلیاژی ایران

۱۳,۶۰۰ تومان
s۶۶۴۷

فولاد عملیات حرارتی پذیر CK۴۵ قطر ۳۲

شرکت فولاد آلیاژی ایران

۱۳,۶۰۰ تومان

شماره تماس با واحد فروشورق سیاه ۰۵۱۳۷۶۶۶۰۶۱ - داخلی ۲ و ۳

b۴۴۸۰

ورق سیاه ۱۵ م‌م ۱۵۰۰ رول St۳۷

فولاد مبارکه اصفهان

۱۵,۶۰۰ تومان
b۴۲۱۰

ورق سیاه ۱۲ م‌م ۱۵۰۰ رول St۳۷

فولاد مبارکه اصفهان

۱۵,۹۰۰ تومان
b۱۷۶۳

ورق سیاه ۱۰ م‌م ۱۵۰۰ رول St۳۷

فولاد مبارکه اصفهان

۱۶,۰۰۰ تومان
b۸۹۷۱

ورق سیاه ۸ م‌م ۱۵۰۰ رول St۳۷

فولاد مبارکه اصفهان

۱۶,۰۰۰ تومان
b۵۳۸۶

ورق سیاه ۵ م‌م ۱۵۰۰ رول St۳۷

فولاد مبارکه اصفهان

۱۶,۶۰۰ تومان
b۳۸۱۳

ورق سیاه ۶ م‌م ۱۵۰۰ رول St۳۷

فولاد مبارکه اصفهان

۱۶,۶۰۰ تومان

شماره تماس با واحد فروشورق روغنی ۰۵۱۳۷۶۶۶۰۶۱ - داخلی ۴

o۵۶۰۵

ورق روغنی ۱.۲ م‌م ۱۰۰۰ رول St۱۲

فولاد مبارکه اصفهان

۲۷,۰۰۰ تومان
o۵۹۹۷

ورق روغنی ۱ م‌م ۱۰۰۰ رول St۱۲

فولاد مبارکه اصفهان

۳۰,۰۰۰ تومان
o۲۵۷۱

ورق روغنی ۰.۷ م‌م ۱۲۵۰ رول St۱۲

فولاد مبارکه اصفهان

۲۷,۰۰۰ تومان
o۸۶۴۲

ورق روغنی ۲.۵ م‌م ۱۰۰۰ رول St۱۲

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید
o۲۵۴۳

ورق روغنی ۰.۵ م‌م ۱۰۰۰ رول St۱۲

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید
o۹۱۴۴

ورق روغنی ۲ م‌م ۱۲۵۰ رول St۱۲

فولاد مبارکه اصفهان

۲۹,۰۰۰ تومان

شماره تماس با واحد فروشورق گالوانیزه ۰۵۱۳۷۶۶۶۰۶۱ - داخلی ۱

g۳۶۲۷

ورق گالوانیزه ۰.۷ م‌م ۱۰۰۰ رول

صنایع ورق های پوشش دار تاراز

۲۵,۰۰۰ تومان
g۶۹۲۷

ورق گالوانیزه ۰.۷ م‌م ۱۲۵۰ رول

صنایع ورق های پوشش دار تاراز

۲۴,۵۰۰ تومان
g۴۱۱۹

ورق گالوانیزه ۰.۵۵ م‌م ۱۰۰۰ رول

صنایع ورق های پوشش دار تاراز

۲۶,۰۰۰ تومان
g۳۴۷۴

ورق گالوانیزه ۰.۵ م‌م ۱۰۰۰ رول

صنایع ورق های پوشش دار تاراز

۲۸,۰۰۰ تومان
g۲۲۹۴

ورق گالوانیزه ۰.۴ م‌م ۱۲۵۰ رول

صنایع ورق های پوشش دار تاراز

۲۹,۸۰۰ تومان
g۸۴۷۰

ورق گالوانیزه ۱ م‌م ۱۲۵۰ رول

صنایع ورق های پوشش دار تاراز

۲۵,۰۰۰ تومان

شماره تماس با واحد فروشورق رنگی ۰۵۱۳۷۶۶۶۰۶۱ - داخلی ۱

c۴۱۳۹

ورق رنگی ۰.۵ م‌م ۱۲۵۰ نارنجی رول

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید
c۶۳۹۹

ورق رنگی ۰.۶ م‌م ۱۲۵۰ آبی رول

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید
c۴۵۳۶

ورق رنگی ۰.۷۵ م‌م ۱۲۵۰ قرمز رول

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید
c۲۳۹۷

ورق رنگی ۰.۵ م‌م ۱۲۵۰ قهوه ای سوخته رول

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید
c۸۰۳۹

ورق رنگی ۰.۷ م‌م ۱۲۵۰ قرمز رول

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید

شماره تماس با واحد فروشورق اسید شویی ۰۵۱۳۷۶۶۶۰۶۱ - داخلی ۲ و ۳

a۴۹۵۹

ورق اسید شویی ۳ م‌م ۱۰۰۰ رول St۳۷

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید
a۶۵۷۸

ورق اسید شویی ۳ م‌م ۱۲۵۰ رول w۲۲

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید
a۹۲۷۳

ورق اسید شویی ۳ م‌م ۱۲۵۰ رول St۳۷

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید
a۳۳۶۲

ورق اسید شویی ۲ م‌م ۱۰۰۰ رول w۲۲

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید
a۲۰۶۳

ورق اسید شویی ۲.۵ م‌م ۱۲۵۰ رول St۳۷

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید
a۹۵۳۶

ورق اسید شویی ۴ م‌م ۱۲۵۰ رول w۲۲

فولاد مبارکه اصفهان

تماس بگیرید

شماره تماس با واحد فروشمیلگرد ۰۵۱۳۷۶۶۶۰۶۱ - داخلی ۴

r۱۰۴۵

میلگرد ساده ۲۸ A۳ شاخه ۱۲ متری

مجتمع فولاد بافق یزد

تماس بگیرید
r۲۴۷۵

میلگرد آجدار ۱۲ A۳ شاخه ۱۲ متری

مجتمع فولاد بافق یزد

تماس بگیرید
r۱۲۴۷

میلگرد آجدار ۲۰ A۳ شاخه ۱۲ متری

نیشابور

تماس بگیرید
r۹۰۶۹

میلگرد آجدار ۳۰ A۳ شاخه ۱۲ متری

نیشابور

تماس بگیرید
r۷۱۲۶

میلگرد آجدار ۱۶ A۳ شاخه ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

تماس بگیرید
r۸۵۴۴

میلگرد آجدار ۲۵ A۳ شاخه ۱۲ متری

نیشابور

تماس بگیرید

شماره تماس با واحد فروشآهن ۰۵۱۳۷۶۶۶۰۶۱ - داخلی ۴

i۲۰۱۸

تیرآهن ۲۴ شاخه ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

تماس بگیرید
i۴۰۳۲

تیرآهن ۲۷ شاخه ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

تماس بگیرید
i۶۴۰۷

تیرآهن ۳۶ شاخه ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

تماس بگیرید
i۴۵۶۳

تیرآهن ۱۴ شاخه ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

تماس بگیرید
i۶۹۷۴

تیرآهن ۱۶ شاخه ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

تماس بگیرید
i۲۸۷۹

تیرآهن ۲۰ شاخه ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

تماس بگیرید

شماره تماس با واحد فروشورق قلع اندود ۰۵۱۳۷۶۶۶۰۶۱ - داخلی ۴

o۷۶۳۳

ورق قلع اندود ۰.۱۶ م‌م T۲ : T۵ رول

توان آوران آسیا

تماس بگیرید
o۲۹۵۵

ورق قلع اندود ۰.۱۷ م‌م T۲ : T۵ رول

توان آوران آسیا

تماس بگیرید
o۲۲۲۳

ورق قلع اندود ۰.۱۷ م‌م DR۸:DR۹ رول

توان آوران آسیا

تماس بگیرید
o۵۷۶۴

ورق قلع اندود ۰.۱۶ م‌م T۲ : T۵ رول

توان آوران آسیا

تماس بگیرید
o۸۲۰۸

ورق قلع اندود ۰.۱۸ م‌م T۲ : T۵ رول

توان آوران آسیا

تماس بگیرید
o۳۵۳۱

ورق قلع اندود ۰.۱۸ م‌م DR۸:DR۹ رول

توان آوران آسیا

تماس بگیرید
IranMap

تنها نمایندگی

فولاد آلیاژی

در شرق کشور

کارشناسان فروش

رضا حساس

رضا حساس

کارشناس بازرگانی آلیاژی

۰۵۱۳۷۶۶۶۰۶۱ داخلی ۶
الهه رمضانی

الهه رمضانی

کارشناس بازرگانی آلیاژی

۰۵۱۳۷۶۶۶۰۶۱ داخلی ۵
امیررضا چوپانی

امیررضا چوپانی

کارشناس بازرگانی ورق سیاه

۰۵۱۳۷۶۶۶۰۶۱ داخلی ۲
آناهیتا امیری

آناهیتا امیری

کارشناس بازرگانی ورق گالوانیزه و رنگی

۰۵۱۳۷۶۶۶۰۶۱ داخلی ۱
امیر جمشیدی

امیر جمشیدی

کارشناس بازرگانی ورق سیاه

۰۵۱۳۷۶۶۶۰۶۱ داخلی ۳
مهلا مجد

مهلا مجد

کارشناس بازرگانی ورق روغنی

۰۵۱۳۷۶۶۶۰۶۱ داخلی ۴

تحلیل و پیش بینی بازار

ما در سراج توس با بهره گیری از ربع قرن حضور فعال و مداوم در بازار فولاد و سرمایه بورس اوراق بهادار ایران، بواسطه تجارب گذشته و حضور کارشناسان خبره با دانش روز دنیا، ارائه دهنده تحلیل و پیش بینی های قابل اعتماد با آخرین تغییرات بازارهای داخلی و بین المللی می باشیم.

بدیهی است تجربه دیرینه شناخت و تحلیل بازار فولاد با استناد به تحلیل بنیادی این صنعت در فضای شفاف بورس کمکی شایان و در خور بر تصمیم گیری مبنی بر خرید و فروش فعالین این حوزه خواهد نمود.

اطلاعات بیشتر
Analysis