سراج توس  »   میلگرد   »   میلگرد آجدار ۲۲ کوثر اهواز A۳ شاخه ۱۲ متری

نمودار قیمت میلگرد آجدار ۲۲ کوثر اهواز A۳ شاخه ۱۲ متری