سراج توس  »   میلگرد   »   میلگرد آجدار ۲۰ نیشابور A۳ شاخه ۱۲ متری

نمودار قیمت میلگرد آجدار ۲۰ نیشابور A۳ شاخه ۱۲ متری