» ورق روغنی ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۱۲

ورق روغنی ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۱۲