» ورق روغنی ۰.۹ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۱۲

ورق روغنی ۰.۹ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۱۲