نمودار قیمت ورق قلع اندود ۰.۱۸ توان آور آسیا DR۸:DR۹ رول