نمودار قیمت ورق قلع اندود ۰.۱۷ توان آور آسیا DR۸:DR۹ رول