سراج توس  »   میلگرد   »   میلگرد ساده ۱۶ شاهین بناب A۳ شاخه ۱۲ متری

نمودار قیمت میلگرد ساده ۱۶ شاهین بناب A۳ شاخه ۱۲ متری