سراج توس  »   میلگرد   »   میلگرد آجدار ۲۵ شاهین بناب A۳ شاخه ۱۲ متری

نمودار قیمت میلگرد آجدار ۲۵ شاهین بناب A۳ شاخه ۱۲ متری