سراج توس  »   میلگرد   »   میلگرد آجدار ۲۲ فایکو(البرز ایرانیان) A۳ شاخه ۱۲ متری

نمودار قیمت میلگرد آجدار ۲۲ فایکو(البرز ایرانیان) A۳ شاخه ۱۲ متری