سراج توس  »   میلگرد   »   میلگرد آجدار ۲۲ شاهین بناب A۳ شاخه ۱۲ متری

نمودار قیمت میلگرد آجدار ۲۲ شاهین بناب A۳ شاخه ۱۲ متری