سراج توس  »   میلگرد   »   میلگرد آجدار ۲۰ فایکو(البرز ایرانیان) A۳ شاخه ۱۲ متری

نمودار قیمت میلگرد آجدار ۲۰ فایکو(البرز ایرانیان) A۳ شاخه ۱۲ متری