سراج توس  »   میلگرد   »   میلگرد آجدار ۲۰ شاهین بناب A۳ شاخه ۱۲ متری

نمودار قیمت میلگرد آجدار ۲۰ شاهین بناب A۳ شاخه ۱۲ متری