سراج توس  »   میلگرد   »   میلگرد آجدار ۱۸ کوثر اهواز A۳ شاخه ۱۲ متری

نمودار قیمت میلگرد آجدار ۱۸ کوثر اهواز A۳ شاخه ۱۲ متری