سراج توس  »   میلگرد   »   میلگرد آجدار ۱۸ فایکو(البرز ایرانیان) A۳ شاخه ۱۲ متری

نمودار قیمت میلگرد آجدار ۱۸ فایکو(البرز ایرانیان) A۳ شاخه ۱۲ متری