سراج توس  »   میلگرد   »   میلگرد آجدار ۱۸ شاهین بناب A۳ شاخه ۱۲ متری

نمودار قیمت میلگرد آجدار ۱۸ شاهین بناب A۳ شاخه ۱۲ متری