سراج توس  »   میلگرد   »   میلگرد آجدار ۱۶ کوثر اهواز A۳ شاخه ۱۲ متری

نمودار قیمت میلگرد آجدار ۱۶ کوثر اهواز A۳ شاخه ۱۲ متری