سراج توس  »   میلگرد   »   میلگرد آجدار ۱۲ نیشابور A۳ شاخه ۱۲ متری

نمودار قیمت میلگرد آجدار ۱۲ نیشابور A۳ شاخه ۱۲ متری