» ورق روغنی ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۱۲

ورق روغنی ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۱۲