» ورق روغنی ۲ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۱۲

ورق روغنی ۲ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۱۲