» ورق روغنی ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۱۲

ورق روغنی ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۱۲