» ورق روغنی ۱.۲ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۱۲

ورق روغنی ۱.۲ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۱۲