» ورق روغنی ۱.۲ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۱۲

ورق روغنی ۱.۲ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۱۲