» ورق روغنی ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۱۲

ورق روغنی ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۱۲