» ورق روغنی ۰.۹ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۱۲

ورق روغنی ۰.۹ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۱۲