» ورق روغنی ۰.۸ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۱۲

ورق روغنی ۰.۸ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۱۲