» ورق روغنی ۰.۷ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۱۲

ورق روغنی ۰.۷ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۱۲