» ورق روغنی ۰.۶ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۱۲

ورق روغنی ۰.۶ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۱۲