» ورق روغنی ۰.۶ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۱۲

ورق روغنی ۰.۶ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۱۲