» ورق روغنی ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۱۲

ورق روغنی ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۱۲