» ورق روغنی ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۱۲

ورق روغنی ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰ رول St۱۲