» ورق روغنی ۰.۴ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۱۲

ورق روغنی ۰.۴ فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰ رول St۱۲