» ورق سیاه ۶ مجتمع فولاد گیلان ۱۰۰۰ رول St۳۷

ورق سیاه ۶ مجتمع فولاد گیلان ۱۰۰۰ رول St۳۷