سراج توس:

مقایسه خصوصیات میلگرد A3 و A4

شکل ظاهری آج

نسبت شکل پذیری تنش گسیختگی تنش جاری حداقل مجاز مقاومت کشش علامت استاندارد ملی 3132 ایران

میلگرد

جناقی

14% 600 400 600 400 A3
دوکی 18% 700 500 650 500

A4

 

میلگرد (A3 (S400 نسبت مقاومت میلگرد (A4 (S500 نسبت مقاومت
10 1 8 1
12 0.96 10 0.96
14 0.93 12 0.93
16 1.07 12 1.07
18 1.03 14 1.03
20 1 16 1
22 0.98 18 0.98
25 1 20 1
28 1.02 22 1.02
30 0.92 25 0.92
32 1.02 25 1.02
36 1.03 28 1.03
40 1 32 1

نکته : یکی از اصلی ترین مزایای استفاده از میلگرد رده S500 صرفه جویی در مصرف میلگرد و به تبع آن حفظ منابع طبیعی و انرژی است. در جدول مقایسه ای نسبت تنش تسلیم به سطح مقطع آمده است.

به عنوان مثال می توان به جای میلگرد سایز 25 رده S400 از میلگرد سایز 20 رده S500 استفاده نمود که در اینصورت ضمن کاهش قطر میلگرد، مقاومت کاملا یکسان حاصل خواهد شد.

الزامات استفاده از میلگرد S500 و (S520(A4 :

1- میلگرد دارای آج های عرضی دوکی شکل در دو طرف آج طولی بوده (مطابق استاندارد ملی 3132 ایران) و خصوصیات عمومی مندرج در استاندارد ملی 3132 (تیرماه 1392) را نیز داشته باشد.

2- شکل پذیری میلگرد حداقل در حد مورد انتظار برای میلگرد A3 باشد به طوری که میزان ازدیاد طول نسبی آن در طولی معادل 5 برابر قطر، حداقل 16% باشد.

3- در تولید میلگرد از شمش با کربن بالا استفاده نشود. روش تولید میلگرد، تکنولوژی ترمکس بوده و کربن معادل (ce) میلگرد، حداکثر 5% باشد.

4- کارخانه تولید کننده میلگرد، گواهی سازمان ملی استاندار را برای تولید میلگردهای آج 500 و آج 520 اخذ نموده و نشان کارخانه و رده میلگرد را بر آن حک کرده باشد.